knowledge header

بامسا ( Bamsa )

 • مدیریت منابع سازمان ( ERP)
 • افقی نو ، آینده ای روشن

مهمترین عوامل موفقیت در اجرای سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی عبارتند از:

 • تعهد و حمایت مدیران ارشد
 • مشارکت (مشارکت تمامی نیروی انسانی)
 • پذیرش تغییر و تحول (کاستن مقاومت در برابر تغییر)
 • انتخاب سیستم مناسب و تأمین‌کننده مناسب
 • نحوه بومی‌سازی نرم‌افزار در سازمان
 • صحت و دقت در ورود داده‌ها
 • تعلیم و تربیت (آموزش کلیه پرسنل اعم از مدیران و کارکنان)
 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (منابع، زمان، هزینه، شرح وظایف، نوع سیستم و …)
 • انتخاب مشاور شایسته، توانمند و مجرب

مشتریان باسا