Customer

مشتریان شرکت باسا

  • انواع مشتریان

کارفرما: شرکت برق منطقه ای باختر

سال عقد قرارداد: 1384

شرح مختصر قرارداد:

هدف کلی این پژوهش شناخت، امکان‌سنجی و تهیه RFP به منظور استقرار سیستم‌های جامع و یکپارچه برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت برق منطقه‌ای باختر بوده است.

با انجام این مطالعات، و شناخت وضعیت موجود و نیازهای کلی، ERP مناسب انتخاب شده و برنامه‌ریزی فرهنگ‌سازی و استقرار سیستم انجام گردید.

به علاوه زمان و هزینه‌های استقرار ERP پیشنهادی برآورد و RFP برای اجرای آن نیز تدوین گردید.

مشتریان باسا