Customer

مشتریان شرکت باسا

  • انواع مشتریان

کارفرما: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان

سال عقد قرارداد: 1387

شرح مختصر پروژه:

شناخت استراتژیها، اهداف ، رسالت‌ها و ماموریت‌های کلان شهرداری مبارکه ،

تعیین وضعیت موجود شهرداری مبارکه ،

تحلیل کامل نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصتها ، تهدیدها و گرایش ها،fava2

شناسایی و بررسی نیازهای حال و آینده ،

تدوین و تنظیم سند استراتژیک فاوا شهرداری ،

 برنامه ریزی ، تدوین معماری مطلوب شامل معماری کسب و کار، معماری داده، معماری سیستمهای اطلاعاتی و معماری فناوری ، برنامه ریزی و تهیه طرح عملیاتی

تعیین وضعیت مطلوب شهرداری از نقطه‌نظر فناوری اطلاعات متناسب با یک افق برنامه‌ریزی مشخص.

 

مشتریان باسا