knowledge header

بامسا ( Bamsa )

  • مدیریت منابع سازمان ( ERP)
  • افقی نو ، آینده ای روشن

پایگاه دانش

بازدید کننده گرامی در این بخش سعی شده است مفاهیم و مطالب مفید درخصوص سیستمهای برنامه ریزی منابع...

بازدید کننده گرامی در این بخش سعی شده است مفاهیم و مطالب مفید درخصوص معماری سرویسگرا (SOA) و...

Oracle Fusion Middleware ارائه کننده راهکاری مطمئن جهت ایجاد و پشتیبانی از نرم افزارها و سیستمهای...

در این بخش سعی شده است مفاهیم و مطالب مفید درخصوص معماری سازمانی (Enterprise Architecture) جهت...

مشتریان باسا