knowledge header

بامسا ( Bamsa )

 • مدیریت منابع سازمان ( ERP)
 • افقی نو ، آینده ای روشن

مجموعه ابزارهای Oracle SOA Suite را می توان بینادی ترین مولفه موجود در میان افزار Oracle Fusion دانست. این مجموعه ابزار شما را قادر خواهند ساخت تا سرویس های مورد نظر خود را ایجاد، مدیریت و به منظور ایجاد سرویس­های بزرگ تر در قالب برنامه های کاربردی ترکیبی[۱]هماهنگ کنید. با استفاده از مفهوم برنامه های کاربردی ترکیبی و مجموعه ابزارهای موجود در Oracle SOA Suite شما به راحتی می توانید چندین تکنولوژی متفاوت را در جهت ایجاد یک برنامه جدید ترکیب کنید.

این مجموعه شامل مجموعه محصولاتی جهت ایجاد امکان تعریف فرایندهای کسب و کاری جدید با بکارگیری سیستمهای موجود و درنتیجه با استفاده بهینه از هزینه های قبلی صورت پذیرفته برای سیستمها و برنامه‌های کاربردی در سازمان است. این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

 • Oracle Service Bus,
 • Oracle Complex Event Processing,
 • Oracle Business Rules,
 • Oracle Business Activity Monitoring,
 • Oracle B2B,
 • Oracle BPEL Process Manager,
 • Oracle Service Registry,
 • Oracle User Messaging Service,
 • Human Workflow,
 • Oracle Mediator.

[1] Composite applications

مشتریان باسا